هردلبری که ضامن آهو نمی شود

 

http://shiawallpapers.persiangig.com/image/imam%20ali-ebne-mussa-alreza.jpg


هر پنجه ای که شانه گیسو نمی شود
هر قبله ای که گوشه ابرو نمی شود
هر جذبه ای که عکس هو الهو نمی شود
هردلبری که ضامن آهو نمی شود

شعرش هم از اشعار حاج محمود کریمی

http://www.jelveha.ir/tag/%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%BE%DB%8C%D9%BE%D8%B1

http://www.jelveha.ir/tag/%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%BE%DB%8C%D9%BE%D8%B1

http://parandeh100.blogfa.com

/ 0 نظر / 52 بازدید