کلمه قول در قرآن کریم

کلمه قول در قرآن کریم

کلمه مورد نظر: قول >>  تعداد تکرار: 364


خلاصه نتایج:

اتقولون 3 بار
اقول 9 بار
القول 28 بار
بالقول 5 بار
بقول 3 بار
تقول 11 بار
تقولن 1 بار
تقوله 1 بار
تقولوا 15 بار
تقولون 6 بار
سنقول 1 بار
سیقول 4 بار
سیقولون 4 بار
فتقول 1 بار
فسیقولون 4 بار
فقولا 3 بار
فقولوا 2 بار
فقولی 1 بار
فیقول 13 بار
فیقولوا 2 بار
فیقولون 1 بار
قول 12 بار
قولا 19 بار
قولک 1 بار
قولکم 2 بار
قولنا 1 بار
قوله 2 بار
قولها 1 بار
قولهم 8 بار
قولوا 3 بار
قولی 2 بار
لتقولون 1 بار
لقول 3 بار
لقولهم 1 بار
لنقولن 1 بار
لیقولن 15 بار
لیقولوا 1 بار
لیقولون 4 بار
نقول 8 بار
وتقول 1 بار
وتقولوا 1 بار
وتقولون 1 بار
وقول 1 بار
وقولهم 3 بار
وقولوا 7 بار
ولیقول 1 بار
ولیقولوا 2 بار
ونقول 2 بار
ویقول 8 بار
ویقولوا 1 بار
ویقولون 21 بار
یقول 42 بار
یقولا 1 بار
یقولوا 11 بار
یقولون 58 بارآیاتی که لغت مورد نظر در آنها تکرار شده است:

اتقولون
7:28 10:68 10:77

اقول
5:116 6:50 6:50 7:105 11:31 11:31 11:31 38:84 40:44

القول
4:108 4:148 6:112 7:205 11:40 13:10 13:33 16:86 17:16 21:4 21:110 22:24 23:27 23:68 27:82 27:85 28:51 28:63 32:13 34:31 36:7 36:70 39:18 41:25 46:18 47:30 50:29 58:2

بالقول
14:27 20:7 21:27 33:32 49:2

بقول
69:41 69:42 81:25

تقول
3:124 4:81 11:91 20:94 20:97 33:37 39:56 39:57 39:58 69:44 72:5

تقولن
18:23

تقوله
52:33

تقولوا
2:104 2:154 2:169 2:235 4:94 4:171 4:171 5:19 6:156 6:157 7:33 7:172 7:173 16:116 61:3

تقولون
2:80 2:140 4:43 6:93 25:19 61:2

سنقول
18:88

سیقول
2:142 6:148 48:11 48:15

سیقولون
18:22 23:85 23:87 23:89

فتقول
20:40

فسیقولون
10:31 17:51 46:11 48:15

فقولا
20:44 20:47 26:16

فقولوا
3:64 12:81

فقولی
19:26

فیقول
5:109 14:44 25:17 28:62 28:65 28:74 40:47 46:17 63:10 69:19 69:25 89:15 89:16

فیقولوا
26:203 28:47

فیقولون
2:26

قول
2:263 3:181 9:30 19:34 22:30 24:51 37:31 50:18 51:8 58:1 60:4 74:25

قولا
2:59 2:235 4:5 4:8 4:9 4:63 7:162 17:23 17:28 17:40 18:93 20:44 20:89 20:109 33:32 33:70 36:58 41:33 73:5

قولک
11:53

قولکم
33:4 67:13

قولنا
16:40

قوله
2:204 6:73

قولها
27:19

قولهم
2:113 2:118 3:147 5:63 9:30 10:65 13:5 36:76

قولوا
2:136 4:5 49:14

قولی
20:28 20:94

لتقولون
17:40

لقول
69:40 81:19 86:13

لقولهم
63:4

لنقولن
27:49

لیقولن
4:73 9:65 11:7 11:8 11:10 21:46 29:10 29:61 29:63 30:58 31:25 39:38 41:50 43:9 43:87

لیقولوا
6:53

لیقولون
37:151 37:167 44:34 58:2

نقول
6:22 10:28 11:54 12:66 16:40 28:28 50:30 58:8

وتقول
50:30

وتقولوا
43:13

وتقولون
24:15

وقول
47:21

وقولهم
4:155 4:156 4:157

وقولوا
2:58 2:83 2:104 4:8 7:161 29:46 33:70

ولیقول
74:31

ولیقولوا
4:9 6:105

ونقول
3:181 34:42

ویقول
5:53 11:18 13:7 13:27 13:43 16:27 29:55 47:20

ویقولوا
54:2

ویقولون
3:75 3:78 3:78 4:46 4:51 4:81 4:150 7:169 10:18 10:20 10:48 24:47 25:22 27:71 32:28 34:29 36:48

/ 0 نظر / 94 بازدید