قرآن بخوان

                                             ::  به نام خدا  ::

 

با تو گر خواهی سخن گوید خدا . قرآن بخوان * تا شود روح تو با حق آشنا . قرآن بخوان

 

<رتل القرآن ترتیلا> ندای رحمت است * میدهد قرآن به جان و دل صفا . قرآن بخوان

 

ای بشر یاد خدا آرامش دل میدهد * دردمندان را بود قرآن دوا . قرآن بخوان

 

گفت پیغمبر که بی دین است هر کس بی حیاست * تا شود روح تو پا بند حیا . قرآن بخوان

 

دامها گسترده شیطان در مسیر عمر تو * تا که ایمن باشی از این دامها . قرآن بخوان

 

اینکه روحت سخت پا بند غم دنیا شده * می کند قرآن تورا از غم رها . قرآن بخوان

 

عترت احمد ز قرآنش نمی گردد جدا * تا بیابی معنی این نکته را . قرآن بخوان

 

هست قرآن صامت و قرآن ناطق عترت است * تا ندانی این دو را از هم جدا . قرآن بخوان

 

نسخه قرآن بدستور العمل دارد نیاز * تا که بشناسی طبیعت را دلا . قرآن بخوان

 

دادی طور است این قرآن و میعاد حضور * با تو گر خواهی سخن گوید خدا . قرآن بخوان

 

می برد خسران ز قرآن هر که دشمن با علی است * مومنینش را بود قرآن شفا . قرآن بخوان

 

با زبان حال زینب گفت با ر‌ا‌‌‌‌ْس حسین * خصم خواند خارجی ما را اخا . قرآن بخوان

 

چون بود قرآن (حسان )برنامه عمر بشر * تاکه توفیق عمل یابی بیا . قرآن بخوان

 

                                                             التماس دعا - یا علی

 

http://ketabasemani.blogfa.com

 

 

گوگل

 

/ 0 نظر / 24 بازدید