# سوره_الرحمن

سوره الرحمن

http://www.tebyan.net/index.aspx?PID=73064&PageSize=10&CATEGORYID=4017&PageIndex=4 سوره الرحمن سرآغاز نعمتهاى الهى از آنـجـا کـه ایـن سـوره بیانگر انواع نعمتها و مواهب بزرگ الهى است با نام مقدس ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 122 بازدید